بیمارستان نبی اکرم (ص) خنج

52620055

پذیرش

54-52620051

مرکز تلفن

66-52620065

اتفاقات

52620050

دفتر پرستاری

52620064

سی سی یو

52620060

ریاست

 

 

62-52620061

فاکس

لیست شماره‌های داخلی بیمارستان نبی اکرم (ص) خنج

اداري

شماره داخلی

درمـاني

شماره داخلی

دبيرخانه

205

اتفاقات

228

مدير داخلي

209

مطب پزشک عمومی

271

 دفتر پرستاري

208

بخـش‌هاي بستري

 

سوپروايزر آموزشي

202

داخـلي ـ جـراحي 

 

ذيحسابي

210

ايستگاه پرستاري

249

حسابداري

206

همراه بيمار

251

كارپردازي

250

كـودكـان

 

كارگزيني

241

ايستگاه پرستاري

218

دفتر انبار

232

 همراه بيمار

221

نگهباني ورودي

252

 سي سي يو

254

نگهباني

229

تالاسمي ـ انتقال خون

211

بايگاني و مدارک پزشکی

253

مجتمع زنـان و زايـمان

 

پذيرش

213

 ايستگاه مامايي

256

تجهیزات پزشکی

265

 همراه بيمار

257

اتاق تأسیسات

262

مطب

260

سونوگرافي

267

تالاسمي ـ انتقال خون

211

تاسيسات

282

 

 

انبار دارویی

272

 

 

آشپزخانه

219

 

 

رختشویخانه

270

 

 

اتاق بیمه

212

 

 

 

 

 

 

 

 

درمانــگاه تخـصصي

 

 

زنان و زايمان

279

 

 

داروخانه

230

 

 

راديولوژي

214

 

 

آزمايشگاه

216

 

 

اتاق عمل

227

 

 

سی0 اس0 آر

226

 

 

رابط بیمه

224

 

 

بخش دیالیز

286

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-5-13 7:52        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ