شرایط تاسیس مطب/دفترکار:
1-    اخذپروانه مطب :
پزشکان ودندانپزشکان می بایست جهت انجام هرگونه فعالیت پزشکی ودرمانی درمراکزخصوصی اعم ازمطب ،بیمارستان ودرمانگاههای غیر دولتی اعم ازخصوصی ،خیریه و... بامراجعه به سازمان نظام پزشکی پروانه مطب (شهر،روستایامنطقه موردنظررادریافت نمایند.
نکته1:
پزشکان ودندانپزشکان (رسمی،پیمانی،طرحی،ضریب کاو....)می بایست ازمحل کار موافقت درخصوص فعالیت دربخش خصوصی درساعات غیراداری رااخذنمایند.درضمن اخذموافقت معاونت درمان درخصوص مشمولین تعهدات ضریب کانیزالزامی می باشد.
نکته 2:
لازم به ذکراست مشمولین تعهدات ضریب کا ،که دربیش ازیک شهرستان خدمت می نمایند می بایست موافقت واحدهای محل خدمت راجهت تاسیس مطب دریک شهراخذنمایند.
 نکته 3: 
قابل به ذکراست پروانه های مطب که مشروط به گذراندن دوره طرح نیروی انسانی ،تعهدات ضریب کا و...صادرگردیده فقط تاپایان تعهدات مذکورمعتبراست، حتی اگرتاریخ اعتبارپروانه منتفی نگردیده باشد.
 
 نکته 4: 
مکاتبه باسازمان نظام پزشکی درخصوص (پزشکان ودندانپزشکان ) که فاقدهرگونه تعهدی هستندبه طورمستقیم توسط شبکه بهداشت ودرمان وشهرمربوطه انجام خواهدشد.
 2-    تائیدفضای فیزیکی وشرایط محل کارومطب:
 
  • پزشکان وپیراپزشکان بایستی پس ازاخذپروانه مطب ازسازمان نظام پزشکی ،جهت تائیدفضای فیزیکی درشیرازبه اداره ارزیابی وصدورپروانه ها درمعاونت درمان ودرشهرستانها به شبکه های بهداشت ودرمان – واحدنظارت بردرمان، مراجعه ونسبت به تکمیل فرم ارزیابی مطب وهماهنگی لازم باکارشناس مربوطه به منظورتعیین تاریخ بازدیدازمحل اقدام نمایند.
  • دندانپزشکان می بایست قبل ازاخذنوبت بازدیدازمحل مطب، درشیرازاز اداره نظارت بردندانپزشکی ودرشهرستانها ازواحدنظارت بردرمان شبکه موافقت اخذنمایند.
  • قابل به ذکراست که بازدیدازمحل مذکوربه منزله تاییدنهایی محل کارومطب نیست لذامتقاضی می بایست پس ازبازدیدازمحل کاریامطب پیگیری لازم راجهت اطمینان ازتاییدمحل مذکوربه عمل آورد.

 
 3-    شروع به کار درمحل کارومطب تاییدشده:

 

  •  مراجعه متقاضیان شهرستان شیرازبه اداره ارزیابی وصدورپروانه های معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ودرسایرشهرستانهابه واحد نظارت بردرمان شبکه بهداشت ودرمان مربوطه پس ازتاییدمحل مذکورواعلام تاریخ شروع به کار به صورت حضوری وکتبی توسط متقاضی .
  •    اعلام تاریخ شروع به کار به سازمانهای بیمه گرو...مشروط به تاییدنهایی فضای فیزیکی محل مطب توسط اداره ارزیابی وصدورپروانه های دانشگاه ودرسایرشهرستانها توسط واحدنظارت بردرمان شبکه بهداشت ودرمان خواهدبود.
  •    قابل به ذکراست عدم اعلام تاریخ مذکوربه صورت حضوری وکتبی به منزله عدم فعالیت درمحل کارومطب است لذادراین خصوص دقت لازم به عمل آید.

 
 4- فعالیت درمطب دوم :
 
Ø      مراجعه واخذموافقت همراه باذکر آدرس مطب دوم ازسازمان نظام پزشکی.
Ø   هماهنگی لازم بااداره ارزیابی وصدورپروانه ها جهت اخذمجوزلازم وهمچنین طی مراحل قبلی اعم از(اخذنوبت بازدید ،اعلام شروع به کارتوسط متقاضی و...)
Ø   قابل به ذکراست فعالیت درمطب دوم نیزدقیقاً می بایست به اطلاع اداره ارزیابی وصدورپروانه ها رسانده ومراحل قبلی طی گردد.
 
 5- تعطیلی مطب ودفاترکار:

 

  •      متقاضی می بایست درصورت تعطیل نمودن محل مطب (موقت ویادائم)مراتب راحضوری وکتبی به اداره ارزیابی وصدورپروانه های دانشگاه ویاشبکه بهداشت ودرمان شهرستان مربوطه اعلام نماید.
  •         مکاتبه باسازمانهای بیمه گر، شهرداری ،دارایی و...درخصوص تعطیلی مشروط به تاییدقبلی فضای فیزیکی مطب واعلام قبلی تاریخ شروع به کاردرمطب ازطرف متقاضی می باشد.
  •    متقاضی می توانددرصورت تمایل فردجایگزین واجدشرایطی (دارای پروانه مطب معتبرشهریامنطقه ای که مطب درآن است ،عدم تداخل بابرنامه کاری فردجایگزین و...)راپس ازهماهنگی واخذمجوزازاین اداره درمطب مشغول به فعالیت نماید.
  •     قابل به ذکراست درصورت عدم اعلام تاریخ مذکورتوسط متقاضی این اداره پاسخگوی سازمانهای بیمه گر،ارائه گواهی سابقه کارو...نمی باشد.
 
6- جابجایی محل مطب: 
اعلام تاریخ تعطیلی مطب قبلی ومجدداً طی مراحل قبلی ازقبیل (اخذنوبت بازدید،پیگیری ،جهت بازدیدازمحل مطب ،اعلام تاریخ شروع به کاردرمحل مطب جدیدتوسط متقاضی ،اعلام تاریخ تعطیلی مطب قبلی توسط متقاضی و....)
 7-قطع حق محرومیت ازمطب:
 پزشکان ودندانپزشکان (مشمول طرح نیروی انسانی،تعهدات ضریب کا ، رسمی وپیمانی و...) می بایست پس ازافتتاح وشروع به کاردرمطب مراتب رابه اطلاع محل کارخودبرسانند.
 8-نکته:
 متقاضی می بایست درخصوص مقررات کلی وعمومی ازجمله اندازه ،نصب وبرداشتن تابلو،انجام تبلیغات ،بکارگیری پرسنل درمحل کارومطب اعم از(متصدی تزریقات ،دندانساز،عینک ساز،دستیارو...)هماهنگی لازم رابامعاونت درمان انجام دهند.
9-نکته: 
شرایط ساختمانی وبهسازی محل مطب/دفترکار براساس دستورالعمل موردتاییدمعاونت درمان (فرم شماره 1)قبل ازاقدام برای تاییدمحل مدنظرقرارگیرد.
فرم شماره 1
(تایید: 3/8/1388)

1-
پوشش ديواراتاقهاي عمل سرپايي ،تزريقات وپانسمان بايستي ازكف تازيرسقف كاشي،سنگ ياسراميك مقاوم وبه رنگ روشن باشد.
    2-پوشش ديوار اتاقهاي معاينه دندانپزشكي، متخصص زنان وزايمان،مامايي ،اندوسكوپي ،سيستوسكوپي ،برونكوسكوپي،اتاق گچ،كارگاه دندانسازي پروتزهاي دنداني حداقل تاارتفاع 80/1 سانتي متركاشي-سنگ ياسراميك ومابقي تازيرسقف صاف وصيقل بدون درز وقابل شستشوبه رنگ روشن باشد.
 
      3-سايرفضاهابه جز مواردبند1و2 پوشش ديوارهابايستي صاف صيقل مقاوم بدون درز وقابل شستشوبه رنگ روشن باشد.
      4-كف كليه قسمتهابايستي ازجنس مقاوم ،صاف ،بدون درزوشكاف به رنگ روشن وقابل شستشوباشد.
  
 
 
 
Source
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Format
 
Font
 
Size
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-11-14 10:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ