مدارك لازم جهت تمديدپروانه مطب پزشكان ودندانپزشكان عمومي دراستان فارس: 
جهت ارائه به واحدصدورپروانه درسازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران
1-   2قطعه عكس رنگي 3در4.
2-    اصل وتصويركارت ملي (پشت ورودريك صفحه).
3-    تصويرپروانه دائم.
4-    اصل وتصويرگواهي بازآموزي.
5-    اصل پروانه مطب قبلي.
6-    تكميل فرم تمديد.
7-    گواهي پرداخت حق عضويت ساليانه نظام پزشكي محل خدمت.
8-    تصويردانشنامه عمومي.
9-    نامه معرفي از شبكه بهداشت ودرمان شهرستان مربوطه وپيروآن نامه معرفي ازمعاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشكي شيراز.
10-واريزمبلغ 212000ريال جهت تمديدپروانه مطب به شماره حساب 2122101بانك سپه-شعبه شهیدرجایی –کد1630-حساب کوتاه مدت- سازمان نظام پزشكي شیراز

11-واريزمبلغ100هزارريال به حساب وزارت دارايي به شماره حساب سیبا 2170101276002بانك ملي . درصورت ثبت شدن فيش درپروانه مطب قبلي نيازبه پرداخت نمي باشد.
Ø    خواهشمنداست قبل ازواريزنمودن مبلغ حتماً ميزان قیدشده وشماره حساب رابا واحدصدورپروانه درسازمان نظام پزشكي بررسي نمائيد .
 
 مدارك لازم جهت تمديدپروانه مطب پزشكان ودندانپزشكان متخصص دراستان فارس: 
 
برای ارائه به واحدصدورپروانه درسازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران
1-    2 قطعه عكس رنگي 3در4.
2-    اصل وتصويركارت ملي (پشت ورودريك صفحه).
3-    تصويرپروانه دائم.
4-    اصل وتصويرگواهي بازآموزي.
5-    اصل پروانه مطب قبلي.
6-    تكميل فرم تمديد.
7-    گواهي پرداخت حق عضويت ساليانه نظام پزشكي محل خدمت.
8-    تصويردانشنامه تخصصي.
9-    گواهي پايان تعهدات تخصصي.
10-نامه معرفي از شبكه بهداشت ودرمان شهرستان مربوطه وپيروآن نامه معرفي ازمعاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشكي شيراز.
11-واريزمبلغ 374000ريال جهت تمديدپروانه مطببه شماره حساب 2122101بانك سپه-شعبه شهیدرجایی –کد1630-حساب کوتاه مدت- سازمان نظام پزشكي شیراز

 
12-واريزمبلغ100هزارريال به حساب وزارت دارايي به شماره حساب سیبا 2170101276002بانك ملي .درصورت ثبت شدن فيش درپروانه مطب قبلي نيازبه پرداخت نمي باشد.
Ø      خواهشمنداست قبل ازواريزنمودن مبلغ حتماً ميزان قیدشده وشماره حساب رابا واحدصدورپروانه درسازمان نظام پزشكي بررسي نمائيد .
 
 
 مدارك لازم جهت تمديدپروانه دفتركارمامايي دراستان فارس: 
برای ارائه به واحدصدورپروانه درسازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران
1-دوقطعه عكس رنگي 3در4.
2-    اصل وتصويركارت ملي (پشت ورودريك صفحه).
3-    تصويرپروانه دائم.
4-    اصل پروانه دفاتركار.
5-    تكميل فرم تمديد.
6-    گواهي پرداخت حق عضويت ساليانه نظام پزشكي محل خدمت.
7-    نامه معرفي از شبكه بهداشت ودرمان شهرستان مربوطه وپيروآن نامه معرفي ازمعاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشكي شيراز.
8-    معرفي نامه ازانجمن مربوطه.
9-    واريزمبلغ 149000ريال جهت تمديدپروانه مطببه شماره حساب 2122101بانك سپه-شعبه شهیدرجایی –کد1630-حساب کوتاه مدت- سازمان نظام پزشكي شیراز

10-واريزمبلغ20هزارريال به حساب وزارت دارايي به شماره حساب سیبا 2170101276002بانك ملي .درصورت ثبت شدن فيش درپروانه دفاتركارقبلي نيازبه پرداخت نمي باشد.
Ø    خواهشمنداست قبل ازواريزنمودن مبلغ حتماً ميزان قیدشده وشماره حساب رامجدداً باواحدصدورپروانه درسازمان نظام پزشكي بررسي نمائيد .
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-5-15 9:56        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ