منشورحقوق کارکنان
 
درماده 609 قانون مجازات اسلامی به صراحت اعلام شده است که هرگونه توهین ویاتهدیدکارمندان درمحیط کاری 3تا6 ماه حبس راشامل می شود.هرچندکه وجوداین ماده قانونی این حق رابه مدیران وکارمندان ادارات می دهد تابانصب اطلاعیه هایی ازهرگونه اعتراض نابجای ارباب رجوع جلوگیری کنند.
 
ارباب رجوع به عنوان مشتری کالاوخدمات شناخته می شود وبدون شک شایسته احترام است .کارمندی هم که پشت میز خودنشسته ومشغول انجام کاراداری روزمره است ،به همین احترام متقابل نیازدارد.
 
اخلاق خوش داشتن وتلاش برای حفظ معیارهای این اخلاق خوش نکته ای است که برمیزان رضایت دوطرف تاثیرمی گذارد.
 
 
زمانی که سخن ازتکریم ارباب رجوع به میان می آید توجه به رفتارهایی اهمیت پیدامی کند که قراراست ازسوی کارکنان یک مجموعه صورت گیردبه این معناکه این افرادبایددرحین مواجهه بامخاطبان خودمی بایست چه رفتارهایی داشته باشند تارضایت مراجعه کنندگان رادرپی داشته باشد؟
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-5-13 11:09        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ