مدارك لازم جهت صدورپروانه مطب پزشكان ودندانپزشكان عمومي دراستان فارس  
 
برای ارائه به واحدصدورپروانه درسازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران
1-    دوقطعه عكس رنگي 3در4.
      2-    اصل وتصويركارت نظام پزشكي .
3-    اصل وتصويركارت پايان خدمت.
4-    اصل وتصويركارت ملي (پشت ورودريك صفحه).
5-    اصل وتصويرتمام صفحات شناسنامه.
6-    اصل وتصويرپروانه دائم /موقت پزشكي.
7-    اصل وتصويرگواهي مقدماتي/نهايي آموزش مداوم.
8-    اصل پروانه مطب قبلي(درصورت دارابودن).
9-    تكميل فرم درخواست پروانه مطب وسايرفرمهاي مربوطه.
10-گواهي پرداخت حق عضويت ساليانه نظام پزشكي محل خدمت.
11-گواهي تسويه حساب صندوق رفاه دانشجويان عمومي (دانش آموختگان دانشگاه آزاداسلامي وخارج ازكشورنيازنمي باشد.)
12-اصل وتصويردانشنامه دكتراي عمومي درصورت دارابودن.
13- اصل وتصوير وضعيت طرح نيروي انساني .
14-نامه معرفي از شبكه بهداشت ودرمان شهرستان مربوطه .
15-واريزمبلغ 425،000ريال جهت اخذپروانه مطب به شماره حساب 2122101بانك سپه-شعبه شهیدرجایی –کد1630-حساب کوتاه مدت- سازمان نظام پزشكي شیراز

16-واريزمبلغ100هزارريال به حساب وزارت دارايي به شماره حساب 90025بانك ملي –شعبه سازمان حمايت تهران(كد560)
Ø      خواهشمنداست قبل ازواريزنمودن مبلغ موردنظر حتماً ميزان آن وشماره حساب رابا واحدصدورپروانه درسازمان نظام پزشكي بررسي نمائيد .
  
مدارك لازم جهت صدورپروانه مطب پزشكان ودندانپزشكان متخصص  دراستان فارس 
برای ارائه به واحدصدورپروانه درسازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران
1-    دوقطعه عكس رنگي 3در4.
2-    اصل وتصويركارت نظام پزشكي .
3-    اصل وتصويركارت پايان خدمت.
4-    اصل وتصويركارت ملي (پشت ورودريك صفحه).
5-    اصل وتصويرتمام صفحات شناسنامه.
6-    اصل وتصويرپروانه دائم /موقت پزشكي.
7-    اصل وتصويرگواهي مقدماتي/نهايي آموزش مداوم.
8-    اصل پروانه مطب قبلي(درصورت دارابودن).
9-    تكميل فرم درخواست پروانه مطب وسايرفرمهاي مربوطه.
10-گواهي پرداخت حق عضويت ساليانه نظام پزشكي محل خدمت.
11-گواهي تسويه حساب صندوق رفاه دانشجويان عمومي /تخصصي(دانش آموختگان دانشگاه آزاداسلامي وخارج ازكشورنيازنمي باشد.)
12-اصل وتصويردانشنامه دكتراي عمومي/تخصصي درصورت دارابودن.
13- اصل وتصويروضعيت طرح نيروي انساني ودرموردمتخصصين گواهي وضعيت تعهدات آموزشي(ضريب كا).
14-نامه معرفي از شبكه بهداشت ودرمان شهرستان مربوطه .
15-واريزمبلغ 747،000ريال بهحساب کوتاه مدت 2122101بانك سپه-شعبه شهیدرجایی –کد1630-به نام سازمان نظام پزشكي شیراز.

16-واريزمبلغ100هزارريال به حساب وزارت دارايي به شماره حساب 90025بانك ملي –شعبه سازمان حمايت تهران(كد560)
 
Ø      خواهشمنداست قبل ازواريزنمودن مبلغ موردنظر حتماً ميزان آن وشماره حساب رابا واحدصدورپروانه درسازمان نظام پزشكي بررسي نمائيد .
  
 
مدارك لازم جهت صدورپروانه دفتركارمامايي  دراستان فارس 
برای ارائه به واحدصدورپروانه درسازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران

1-    دوقطعه عكس رنگي 3در4.
2-    اصل وتصويركارت نظام پزشكي .
3-    اصل وتصويركارت ملي (پشت ورودريك صفحه).
4-    اصل وتصويرتمام صفحات شناسنامه.
5-    اصل وتصويرپروانه دائم مامايي.
6-    اصل وتصويردفتركار قبلي(درصورت دارابودن).
7-    تكميل فرم درخواست پروانه دفتركار وسايرفرمهاي مربوطه.
8-    گواهي پرداخت حق عضويت ساليانه نظام پزشكي محل خدمت.
9-    گواهي تسويه حساب صندوق رفاه دانشجويان عمومي (دانش آموختگان دانشگاه آزاداسلامي وخارج ازكشورنيازنمي باشد.)
10-اصل وتصويروضعيت طرح نيروي انساني .
11-گواهي سابقه كارمامايي جهت متقاضيان اخذپروانه دفتركارمامايي درسطح شهربزرگ(تهران،اصفهان،شيراز،مشهدوتبريز)
الف(كارشناسان مامايي با2سال سابقه كاردرماني)
ب(كارشناسان ارشد مامايي بايك سال سابقه كاردرماني)
12-نامه معرفي از شبكه بهداشت ودرمان شهرستان مربوطه .
13-نامه ازانجمن مربوطه.
14-واريزمبلغ292000ريال(كارشناس مامايي) جهت اخذپروانه مطب  به شماره حساب 2122101بانك سپه-شعبه شهیدرجایی –کد1630-حساب کوتاه مدت- سازمان نظام پزشكي شیراز
15-واريزمبلغ20هزارريال به حساب وزارت دارايي به شماره حساب 90025بانك ملي –شعبه سازمان حمايت تهران(كد560)
Ø    خواهشمنداست قبل ازواريزنمودن مبلغ حتماً ميزان آن وشماره حساب رامجدداًبا واحدصدورپروانه درسازمان نظام پزشكي بررسي نمائيد .
Ø      تبصره: جهت اخذپروانه دفتركارمامايي درسايرمناطق كشور(بجزپنج شهرغيرمجاز)ارائه گواهي سابقه كارنياز
نمي باشد.
 
  
  
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-5-15 13:10        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ