مواردی که بیماران درزمان مراجعه به دندانپزشک بایستی توجه فرمایند:
1
دندانپزشک دارای پروانه مطب معتبر باشد،(ازمراجعه به افرادفاقدمجوزوصلاحیت اکیداً خودداری نمائید).
2
شرایط بهداشتی درمطب رعایت شده باشد.
3
استفاده ازروپوش سفید،دستکش،عینک محافظ یاشیلد وماسک توسط دندانپزشک.
4
ازروکش صندلی معاینه ،لیوان ،سرساکشن وروکش پوارآب وهوا ودسته چراغ وسایروسایل لازم که به صورت یکبارمصرف موجوداست برای هربیمار استفاده گردد.
5
ازاستریل بودن وسایل مورداستفاده ،مطمئن شوید:(وجوددستگاه استریل کننده درمحل واستفاده ازآن).
 
6
تعرفه درمحل ، نصب شده باشد.
7
به منشورحقوق بیمارتوجه فرمائید.
 
مواردی که بیماران درزمان مراجعه به مطب پزشک بایستی توجه فرمایند:
 1 
پزشک دارای پروانه مطب معتبر باشد.
 2
 شرایط بهداشتی درمطب رعایت شده باشد.
3
تعرفه درمحل نصب و طبق ضوابط دریافت گردد.
4 
تزریقات وپانسمان توسط پزشک یا فرددارای مدرک معتبرومجوزانجام گردد.
5
پزشک بایستی فقط درحیطه وظایف خودعمل نمایدوازانجام کارهایی که درتخصص وی نبوده خودداری نماید.
6
 کاغذگراف یاملحفه یکبارمصرف روی تخت، بعداز معاینه هربیمار،انجام هرتزریق یاپانسمان تعویض گردد و درصورت آلودگی تخت حتماً مراحل نظافت و ضدعفونی انجام پذیرد.
7
ازاستریل بودن وسایل مورداستفاده برای انجام پانسمان،بخیه وعملهای سرپایی و.. اطمینان حاصل نمائید.
8 
دفع سرسوزنهاواجسام نوک تیزوبرنده، درظروف مقاوم وبه طریق بهداشتی باشد.
9
به منشورحقوق بیمارتوجه فرمائید.
 
درصورت مشاهده هرگونه تخلفی درمطبها،دفاترکار،بیمارستان وموسسات بهداشتی درمانی شهرستان خنج و یا درصورت مشاهده ارائه خدمات غیرمجازدر منازل واماکن(مانندالکترولیزمو و...) یاارائه خدمات درمانی توسط افرادفاقدصلاحیت یادرمراکزغیردرمانی ،می توانیددرساعات اداری به شبکه بهداشت ودرمان خنج -واحدنظارت بردرمان ،مراجعه نموده وگزارش دهید:   تلفن: 59 -07824527455
 تعرفه های تشخیصی درمانی  
  • وزیت پزشک عمومی                                      ......تومان
  • وزیت پزشک متخصص                                  ......... تومان
  • وزیت پزشکان روانپزک و فوق تخصص             ............تومان
  • وزیت کارشناس پروانه دار                              ..........تومان
 
 
  
  
  
  
  
   
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-12-6 9:09        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ