لیست موسسات ومراکز
1آئین نامه نحوه تاسیس وبهره برداری بیمارستانها
2آئین نامه تاسیس درمانگاه ها
3آئین نامه راه اندازی واحدتزریقات وپانسمان درمطب
4آئین نامه تاسیس درمانگاه داخلی
5آئین نامه تاسیس درمانگاه دیابت
6آئین نامه تاسیس مرکزارائه خدمات ومراقبتهای بالینی درمنزل
7آئین نامه تاسیس مراکزارتوپدی فنی
8آئین نامه تاسیس مراکزخدمات آمبولانس
9آئین نامه تاسیس مراکزفیزیوتراپی
10آئین نامه تاسیس مراکزجراحی محدودوسرپایی
11آئین نامه تاسیس مرکزمشاوره وخدمات مامایی
12آئین نامه تاسیس موسسات تصویربرداری ورادیولوژی
13آئین نامه تاسیس موسسات ساخت وفروش عینک طبی
14آئین نامه تاسیس مرکزسوء مصرف مواد
15آئین نامه تاسیس دفاترکاربینایی سنجی
15آئین نامه تاسیس دفاترکار کاردرمانی
16آئین نامه تاسیس دفاترکارشنوایی سنجی
17آئین نامه تاسیس دفاترکارتغذیه
18آئین نامه تاسیس دفاترکارگفتاردرمانی
19آئین نامه تاسیس مراکزمحدوددرمطب
20راهنمای متقاضیان تاسیس موسسات پزشکی وپیراپزشکی(نسخه موافقت اصولی)
21راهنمای متقاضیان تاسیس موسسات پزشکی وپیراپزشکی(نسخه بهره برداری)
22فرم درخواست بهره برداری
23فرم درخواست موافقت اصولی
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-11-14 9:48        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ