1- 
شرح وظايف كارشناس نظارت بردرمان 
1-    نظارت بركميت وكيفيت عملكرددرماني كليه مراكزدرماني تحت پوشش(مطب پزشکان ودندانپزشکان ،بیمارستانها،درمانگاهها،مراکزبهداشتی درمانی،دفاترکارمامایی،بینایی سنجی یاعینک سازی طبی،مراکزمشاوره وخدمات پرستاری ،موسسات فیزیوتراپی،آمبولانس خصوصی و....)
2- تكميل وپايش فرمها،معيارهاواستانداردهايي كه بايددربرنامه هاي نظارتي مراكزدرماني مدنظرقرارگيرد.
3- شركت درجلسات وهمكاري باواحدهاي درون بخشي وبرون بخشي كه به نحوي با نظارت ، كنترل ، هدايت وسياستگذاري مرتبط بامراكزدرماني تحت پوشش درارتباط مي باشند.
4-    تهيه گزارشهاي حاصل ازنظارتهاي عادي ،دوره اي وويژه ازمراكزدرماني.
5- بازرسي واظهارنظرنسبت به عملكرد ، نقاط قوت وضعف وكارايي مراكز درماني و پيشنهادراهكارهاي اجرايي به مراكزموردبررسي.
6- انعكاس وارسال دستورالعملها وضوابط نظارتي درماني واجرايي كشوري درخصوص مسائل درماني به مراكزتابعه.
 
   7- كنترل بربه كارگيري نيروهاي شاغل درمراكزدرماني وجلوگيري ازفعاليت افرادفاقدصلاحيت وفاقدمجوزهاي قانوني كار.
8-    كنترل برفعاليت بخش هاي درماني عادي وويژه مراكزدرماني براساس ضوابط كشوري.
9- مطالعه وبررسي مستمربه منظورحصول اطمينان ازكارايي واثربخشي اهداف وسياستهاي برنامه هاي مراكزدرماني تحت پوشش .
10-    بررسي وپيشنهاد روشهاي نظارتي نوين.
11- بررسي وتحليل مستمرگزارشها واطلاعات وآمارهاي جمع آوري شده به منظورمطابقت بانتايج حاصله ازعمليات مراكزدرماني بابرنامه هاي مصوب.
12-    بررسي ورسيدگي به شكايات درماني واصله وپاسخ واعلام نظركارشناسي.
13-    نظارت براجراي تعرفه هاي مصوب دركليه مراكز درماني.
 
  
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-8-16 8:38        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ