معرفی مسوول واحد حراست

محسن دروگرجهرمی کارشناس بهداشت حرفه ای فارغ التحصیل ازدانشکده حفاظت وبهداشت کارتهران درسال 1374،خدمت طرح نیروی انسانی خودرا دراستان هرمزگان شهرستان میناب به مدت 7ماه گذرانده وپس ازاتمام طرح درتاریخ 9/6/1376به استخدام رسمی شبکه بهداشت ودرمان لارستان درآمده ودرواحد بهداشت حرفه ای به اجرای برنامه های مصوب پرداخت. وازسال 1385باتوجه به ارتقا بخش خنج به شهرستان وجدا شدن شبکه بهداشت خنج ازلارستان به این شهرستان منتقل گردید وبه عنوان مسوول حراست شبکه بهداشت و درمان خنج منصوب وتا به امروز فعالیت می نمایند .


 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-6-28 14:56        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ