مقاله آموزشی

اخلاق اداری

ازرموزموفقیت یک کارمنددرمحیط اداری آشنائی ومتخلق به اخلاق حسنه می باشد

اخلاق ازچگونه بودن وچگونه زیستن انسان سخن می گویدوبرتعدیل غرائز وتصحیح رفتارآدمی پامی فشارد

لذایک کارمندباید به اخلاق ذیل اهتمام ورزد:

پیام اصلی بعثت پیامبراعظم برانگیختن مکارم اخلاق می باشد(انی بعثت لاتم مکارم الاخلاق)که خودازخلق عظیم برخورداربود(انک لعلی خلق عظیم)

1-خوشخوئی

کلام نرم،رفتارشایسته،گفتارمودبانه وجاذبه دار،صبرفراوان،چهره گشاده وبشاش همه وهمه ازمظاهر وجلوه های حسن خلق می باشد

2-حسن خلق

خدای بزرگ به پیامبرش می فرماید:

واگرتوبداخلاق وسنگدل وخالی ازرافت و رحمت بودی مردم ازپیرامونت پراکنده می شدند

درذیل چندروایت ازبزرگان دینی یادآور می شوم

الف)-سوء الخلق ذنب لایغفر:بداخلاقی گناهی غیرقابل آمرزش است

ب)-مکارم الاخلاق من اعمال الجنة:ارزشهای اخلاقی ازاعمال بهشت است

ج)-حسن الخلق نصف الدین:حسن خلق نیمی ازدین است

3-خوشروئی

یشرک یدل علی کرم نفسک وتواضعک ینیئ عن شریف خلقک)

خوش روئی تودلیل بربزرگواری نفست وفروتنی ات خبردهنده اخلاق بلندمرتبه ات می باشد

دربالا سه خصلت بابیان بزرگان دین رامطرح نمودیم لذا کارمندبابرخورداری وبهره گرفتن از این خصائل اخلاقی ،نه تنها می تواند به روند کاری سیستم ودستگاه سازمانی خود سرعت بخشیده بلکه ازلحاظ روانی مشکلاتی نظیر استرس ،عصبانیت،خستگی،وفشار خون کمتر دچار انسان خواهد شد

 

نشان دادن روئی خوش برای تمامی انسانها هیچ هزینه ای ندارد وچه شایسته است انسان هنگام برخوردبااقوام ،دوستان ،آشنایان وعموم مردم همه غم واندوهش رادرسینه پنهان کند وباروئی خوش که حالت نشاط وشادابی رابه انسان منتقل می کند باارباب رجوعش رودر رو شود

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-3-24 14:22        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ