فلورايدچيست و چه نقشي درسلامت دندانهادارد؟
جواب: فلورايدعنصري است كه به طورطبيعي درآب ،خاك وهوايافت مي شود.
زماني كه فلورايدبه صورت خوراكي به ميزان مناسب مصرف شوددندان رامقاوم نموده وازپوسيدگي پيشگيري خواهدشد.
  gaza.jpg]
فلورايداثرات ضدپوسيدگي خودرابه سه شكل مختلف اعمال مي كند:
v        باعث استحكام ساختمان دندان مي شود.
v       ضايعات پوسيدگي اوليه بدون تشكيل حفره رادوباره معدني ومحكم مي كند.
v       فعاليت ضدميكروبي دارد.
v    يكي ديگرازاثرات فلورايدبرروي ريشه دندان بزرگسالان است .بسياري ازمردم درسنين بالادچارتحليل لثه مي شوندوسطح ريشه دندان آنهادردهان نمايان شده ودرمعرض خطر پوسيدگي قرارمي گيرند.
مطالعات نشان داده است مصرف موضعي فلورايد سطح عريان ريشه رادرمقابل پوسيدگي محافظت مي نمايد.
  florid.jpg]
فلورايدبه طرق مختلف مي توانددراختياردندانهاقرارگيرد:
  •    آب آشاميدني(اگرفلورايددرآب آشاميدني به ميزان مناسب موجودباشد،پوسيدگي دنداني راتاحدود60%كاهش مي دهد).
  •     مصرف موادغذايي مانندچاي وغذاهاي دريايي.
  •      قرصهاوشربتهاي حاوي فلورايد.
  •     دهان شويه (دركودكان بالاي 6سال)، خميردندان،ژل(استفاده درمنزل به طورروزانه).
  •    ژل هاي موضعي كه توسط دندانپزشك برروي دندانها استفاده مي شود (درمراكزبهداشتي درماني داراي واحددندانپزشكي فعال باهزينه اي بسياركم براي كودكان زير12سال انجام مي پذيرد.)
  •     دهان شويه هايي كه درمدارس به صورت هفتگي توزيع مي شود.
  • به طوركلي مقدارفلورايدي كه به بدن مي رسد بستگي به اين داردكه درچه منطقه اي زندگي مي كنيم وچه نوع آب وغذايي مصرف مي نمائيم.
  koodak.jpg]
 

درمناطقي كه ميزان فلورايدآب آشاميدني زيادترازحدمعمول باشدبراي جلوگيري ازتغييررنگ دندانها (فلوئوروزيس)تاحدمقدورمخزن ومنشاء آب منطقه راعوض مي نمايند وياآبهايي راكه فلورايدكمتري دارندباآن مخلوط مي نمايند .

دراين مناطق استفاده ازخميردندان حاوي فلورايدودهان شويه هاي فلورايدتوصيه نمي گردد
  mesvak.gif]
 

وارنيش فلورايد:ماده اي است به رنگ شكلاتي كه كار برد آسان، كاملا بدون درد بدون نياز به بي حسي، ماده‌اي موثر براي كاهش پوسيدگي دندان كودك و بي‌خطر بودن  براي دندان و كودك از جمله مزاياي اين ماده است وتوسط دندانپزشك برروي دندان كودكان استفاده مي شود.

آمادگي قبل ازمراجعه براي فلورايدتراپي دركودك:سعي كنيدكودك آب وغذاخورده وسيرباشدزيرابهتراست تاچند ساعت بعدازاستفاده ازماده فلورايد برروي دندان ازخوردن وآشاميدن خودداري نمايد،همچنين كودك راازنظرهمكاري نمودن براي انجام اين كارآماده نمائيد.

  dandan_k.jpg]
  تهيه وتنظيم : مريم راستي كارشناس مسئول بهداشت دهان ودندان  
 شبكه بهداشت ودرمان شهرستان خنج  
   

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-5-9 12:59        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ