والدين گرامي:
آيا مي دانيد
چرادندانهاي شيري ازاهميت ويژه اي برخوردارند؟
جواب: زيرادندانهاي شيري علاوه بر حفظ زيبايي ، جويدن غذا، تكلم وظيفه مهم ديگري نيزدارندوآن حفظ فضاي لازم جهت رويش دندانهاي دائمي وپيشگيري ازنامرتبي آنهاوهمچنين پيشگيري ازهزينه هاي گزاف ارتودنسي مي باشد.
بايدبدانيدكه پوسيدگي دندانهاي شيري موجب آسيب ديدگي جوانه دندانهاي دائمي مي گرددپس بهتراست بااختصاص وقت وهزينه كمتروانجام خدمات پيشگيري دندانپزشكي به حفظ سلامت كودكان كمك شاياني نمائيم .
  dandan-m.jpg]
 
مسواك انگشتي:
وسيله اي ساده وموثربراي رعايت بهداشت دهان ودندان اززمان رويش اولين دندان شيري وماساژ لثه درهنگام رويش دندان است.اين وسيله ازتولدتادوسالگي استفاده مي شود.
1-5x1x.gif] 

اولين دندان دائمي دندان آسياي اول (دندان شماره 6) است كه درسن 6سالگي ودرعقب دهان درپشت دندانهاي شيري رويش مي يابد (قبل ازرويش اين دندان هيچ دندان شيري نمي افتدوبه همين دليل والدين فكرمي كنند كه دندان شيري است.)

چون اين دندان درسنين پايين رشدمي يابد بادندان شيري اشتباه مي شودودرنتيجه به نظافت آن اهميت داده نمي شود وخيلي زودپوسيده شده وازبين مي رود.

  dandan.jpg]

فيشورسيلانت چيست وچه كاربردي دارد؟

درمواردي كه شيارهاي روي سطح دنداني خيلي عميق باشندبه طوريكه باموهاي مسواك قابل تميزكردن نباشند اين محل بسيارمستعد،جهت تجمع موادغذايي ودرنتيجه شروع پوسيدگي مي باشد.دراين حالت توسط دندانپزشك باموادمخصوص فيشورسيلانت ،اين شيارهاپرشده وكم عمق مي گردندكه باعث مي شوددسترسي موهاي مسواك به اين مناطق به راحتي صورت پذيرد .بااين روش راحت وكم هزينه احتمال پوسيدگي دندانها بسياركاهش مي يابد.

 

  aadentist_chairx1x.gif]
مراجعه به دندانپزشك حداقل هر6ماه يكبارضروري است هرچندنشانه اي ازمشكلات دنداني ولثه اي وجودنداشته باشدچراكه اين كارخودعامل پيشگيري موثري است.   dandan.gif]
آيا مي دانيد كه كليه مادران باردارومادران شيرده تايكسال پس اززايمان وكودكان زير12سال جزء گروه هدف براي انجام مراقبتهاي دهان ودندان بوده وخدمات دندانپزشكي براي آنها درمراكزبهداشتي درماني داراي واحددندانپزشكي به طورقابل ملاحظه اي كم هزينه مي باشدومعاينات آنهارايگان است.       mamy.gif] gifx1x.gif]
 مريم راستي كارشناس مسئول بهداشت دهان ودندان  
 شبكه بهداشت ودرمان شهرستان خنج  

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-5-9 13:02        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ