بهداشت دهان ودندان درخانمهاي باردار

يك باورغلط: بعضي خانمهامعتقدندكه باهرحاملگي وباتولدهربچه تعدادي ازدندانهايشان پوسيده شده وازبين رفته است زيراجنين كلسيم خودراازدندانهاي مادرتامين مي كند .

madar3.gif] 
پيشگيري:   بهتراست قبل ازبارداري جهت معاينه دندانهابه دندانپزشك مراجعه نمود،تادندانپزشك ضمن انجام درمان هاي لازم روشهاي بهداشتي مناسب جهت پيشگيري ازپوسيدگي وبيماري لثه راآموزش دهد.    
   بعدازهربارمصرف موادغذايي ،بخصوص موادقندي ،بايستي دندانهارامسواك زد.   
 
 
    بعدازهرباراستفراغ دندانها رامسواك زده ياباآب شسته شوند.
ازنخ دندان به روش صحيح استفاده شود
  madar.gif] nakh.jpg]
زمان مناسب جهت درمان دندانپزشكي خانم باردار:
سه ماهه اول:     بهتراست درمان هاي دندانپزشكي طولاني مدت دراين دوره انجام نپذيرد.
 درملاقات اول دندانهاي مادرمعاينه شده ودرصورت داشتن راديوگرافي دنداني قبل ازبارداري بررسي مي شود.
 دندان هايي كه قبل اززايمان ممكن است براي مادرمشكل ايجادكنندمعين شده وجهت ترميم آنها درسه ماهه دوم حاملگي به بيمارنوبت داده مي شود.نحوه صحيح مسواك زدن واستفاده ازنخ دندان آموزش داده مي شود
  dentalx1x.gif]
     سه ماهه دوم :
اين دوره بهترين زمان جهت انجام دادن درمان هاي دندانپزشكي است.
خانم حامله معمولاً راحت ترازسه ماهه اول مي توانددروضعيت مناسب روي صندلي دندانپزشكي قرارگيرد.دراين دوره مي توان تمام درمان هاي دنداني لازم راانجام داد.
 
استفاده ازبي حس كننده موضعي مانعي ندارد.همچنين درصورت لزوم دندانپزشك ممكن است بعدازدرمان آنتي بيوتيك يامسكن تجويزكندكه استفاده ازآنهابلامانع است.
بايدتوجه داشت كه درمان دندان هايي كه قبل اززايمان براي خانم حامله مشكلي ايجادنمي كنند،بايدبه بعداززايمان موكول شود.
  dandan2.jpg]
سه ماهه سوم:
دراين دوره خانم حامله به دليل افزايش وزن جنين نمي تواندمدت زيادي درحالت خوابيده به پشت روي صندلي دندانپزشكي قرارگيرد.
بنابراين بهتراست فقط درمان هاي كوتاه مدت واورژانسي دراين دوره انجام شود.
  madar2.jpg]                             
درمان اورژانس:
درمان هاي اورژانس دندانپزشكي درهردوره وزماني ازحاملگي مي تواندانجام شود.
بنابراين به هيچ وجه نبايدبراي تسكين درددندان خودبه مدت طولاني ازمسكن ها استفاده كنند،بلكه بايستي سريعاً به دندانپزشك مراجعه نمايند.
خانمهاي باردارهيچ دارويي بدون اجازه پزشك ودندانپزشك نبايداستفاده كنند.
مصرف خودسرانه داروممكن براي مادروجنين خطرناك باشد.
  toothachex1x.jpg]
تهيه وتنظيم:مريم راستيكارشناس مسئول بهداشت دهان ودندان -شبكه بهداشت ودرمان شهرستان خنج

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-6-14 10:49        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ