نام مركزبهداشتي درماني تعداد خانه هاي بهداشت  تعداد بهورزان وضعيت تحصيلي بهورزان شاغل بازنشسته كسري بهورز دانش آموز پذيرفته شده در سال88     دانش آموز پذيرفته شده در سال89 دانش آموزپذيرفته شده درسال90 كل دانش آموزان بهورزي وضعيت آموزشگاه بهورزي از نظرفضاي فيزيكي
آموزشگاه بهورزي ندارد آموزشگاه بهورزي دارد
مصوب   موجود كسري مرد  زن كل   تحصيلات ابتدايي          تحصيلات راهنمايي مدرك‌كامل‌سوم راهنمايي      تحصيلات دبيرستان ديپلم كار و دانش    ساير ديپلم ها     ديپلم كامل باپيش دانشگاهي بالاتر از ديپلم جمع بازنشسته سال 90 بازنشسته سال 91 بازنشسته سال 92 تعداد شاغلين بالاي 23 سال سابقه كار زير ديپلم  ديپلم  كاردان زير ديپلم  ديپلم  كاردان زير ديپلم  ديپلم  كاردان ملكي استيجاري وقفي
با فضاي فيزيكي استاندارد با فضاي فيزيكي غيراستاندارد با فضاي فيزيكي استاندارد با فضاي فيزيكي غيراستاندارد با فضاي فيزيكي استاندارد با فضاي فيزيكي غيراستاندارد
1 بیغرد 1 1 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0            
2 سیف آباد 4 4 0 2 4 6 3 0 1 1 0 0 1 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
3 کورده 2 2 0 2 2 4 0 0 0 1 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
4 خنج 1 1 1 0 1 2 3 0 0 0 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0            
5 خنج2 5 5 0 4 5 9 2 1 3 0 0 0 3 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
6 جمع کل 13 13 0 9 15 24 5 1 5 3 0 0 8 2 24 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0            
7                                                                            
8                                                                            
9                                                                            
10                                                                            
  جمع 26 26 0 18 30 48 10 2 10 6 0 0 16 4 48 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0            

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-2-16 20:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ