عملکرد واحد ستاد گسترش و بهورزی

1- برگزاری هفته سلامت

2- تهیه دفترچه شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنج

3- هماهنگی در راه اندازی واحدهای ستادی شبکه ( بهداشت روان . بهداشت مدارس . امور آزمایشگاهها و .. )

4- پیگیری راه اندازی سیستم سرمایشی مرکز شماره یک

5- برگزاری 6 دوره آموزشی بهورزان

6- هماهنگی و برنامه ریزی و اجرای برنامه آموزشی جهت پزشکان و ماماهای طرح بیمه روستایی

7- راه اندازی و تکمیل برنامه IHNS

8- اجرای برنامه مرگ

9- راه اندازی و استقرار پزشک و مامای روستایی در کورده

10- راه اندازی و استقرار پزشک و مامای روستای بیغرد

11- محاسبه حقوق پزشکان و ماماهای خانواده

12- محاسبه و پیگیری در پرداخت کارانه

13- نظارت بر فعالیتهای بهورزان

14- نظارت بر فعالیتهای مراکز

15- نظارت بر فعالیتهای پزشکان و ماماهای طرح بیمه روستایی

16- پیگیری و تکمیل قراردادها پزشکان و ماماهای طرح بیمه روستایی

برنامه عملیاتی ستاد گسترش

گزارش دهی برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده شهرستان خنج در سال 86

1- برگزاری جلسات آموزش گزارش دهی جهت پزشکان و ماماهای خانواده . 3 جلسه

2- برگزاری جلسات هماهنگی با مسئولین واحدها در زمینه گزارش دهی برنامه بیمه روستایی . 2 جلسه

3- برگزاری جلسات هماهنگی با مسئولین واحدها در زمینه اهمیت آموزش و تشویق به شرکت در کلاسهای آموزشی . 2 جلسه

4- برگزاری جلسات هماهنگی با مسئولین واحدها در زمینه ارائه همکاری پزشکان خانواده و ماماها با واحدهای بهداشتی . 2 جلسه

جمع آوری و ارسال گزارش برنامه پزشک خانواده و بیمه روستائی در مراکز تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنج در سال 86

1- آموزش کاردانان مراکز بهداشتی درمانی در زمینه گزارش دهی بیمه روستائی . 4 جلسه

2- آموزش بهورزان جهت گزارش دهی فعالیت های مرتبط با پزشک خانواده . 1 جلسه

3- ارسال فرمهای آماری به واحدهای تابعه

4- جمع آوری اطلاعات آماری از واحدهای تابعه به صورت ماهیانه و فصلی

5- بررسی و جمع بندی اطلاعات جمع آوری شده از واحدهای تابعه و ارسال به مرکز بهداشت استان

6- جدا کردن موارد اصلاح آماری و ارائه به مراکز تحت پوشش

7- حضور در مرکز و آموزش مجدد در زمینه اطلاعاتی که بدرستی ارسال نشده است .

8- تشکیل جلسه با رئیس شبکه در زمینه راه اندازی اینترنت و پیگیری جهت اتصال کامپیوتر ستاد به اینترنت

9- اتصال کامپیوتر ستاد به اینترنت

تامین و توزیع تجهیزات بهبود استاندارد جهت واحدهای بهداشتی درمانی شهرستان خنج سال 86

1- تشکیل جلسه با گروه نظارت پرسنل مراکز و بهورزان در زمینه استفاده بهینه از تجهیزات (هر گروه یک جلسه

2- نظارت بر وضعیت نگهداری تجهیزات توسط ستاد

3- تهیه لیست از تجهیزات موجود در مرکز بهداشت وضعیت آنها

4- تهیه لیست از تجهیزات موجود در مراکز بهداشت و وضعیت آنها

5- تهیه لیست از تجهیزات موجود در در خانه های بهداشت و وضعیت آنها

6- بررسی وضعیت تجهیزات در واحدهای تابعه شبکه

7- پیگیری در زمینه تعمیرات تجهیزات و تامین از استان و خرید تجهیزات مورد لزوم

باز آموزی ماهانه بهورزان شاغل در شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنج در سال 86

1- هماهنگی با مسئولین واحدها و رابط آموزشی جهت برگزاری جلسات آموزشی بهورزان

2- برنامه ریزی سالانه آموزشی بهورزان و اعلام آن به واحدها و بهورزان

3- هماهنگی با رابط آموزشی جهت تهیه مجوز

4- جلسه با مسئول نقلیه جهت تامین وسیله نقلیه و برنامه ریزی سرویس ایاب و ذهاب بهورزان

5- جلسه هماهنگی با کارپرداز و امور مالی جهت تامین پذیرایی

6- برگزاری منظیم ماهانه جلسات بهورزی بر اساس برنامه . 9 جلسه

7- هماهنگی با کارشناسان جهت تدریس در جلسات طبق برنامه پیشنهادی استان

8- تامین فضای آموزشی جهت اجرای کلاسها

9- تامین پذیرایی بهورزان در جلسات آموزشی

آموزش بدو خدمت نیروهای جدید که به سیستم بهداشتی وارد می شوند در شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنج سال 86

1- جلسه با رئیس شبکه در زمینه آموزش بدو خدمت

2- جلسه با مسئول کارگزینی در زمینه آموزش بدو خدمت

3- اعلام اسامی نیروهای جدید توسط کارگزینی به ستاد گسترش

4- برنامه ریزی آموزش جهت افرادی که جدید به سیستم وارد شده اند

5- هماهنگی با مسئولان واحدها جهت جلسه توجیهی آموزش بدو خدمت و شرکت آنان در جلسات

6- برگزاری جلسات آموزش بدو خدمت

7- نظارت بر جلسات اجرا شده توسط ستاد گسترش

8- ارائه در زمینه برگزاری جلسات بدو خدمت توسط مسئولان واحدهای ستاد گسترش

اجرای برنامه نرم افزاری جدید IHNS در مرکز بهداشت شهرستان خنج در سال 86

1- تهیه و نصب برنامه IHNS در کامپیوتر ستاد گسترش

2- جمع آوری اطلاعات تقسیمات کشوری از فرمانداری

3- جمع آوری اطلاعات جمعیتی از خانه های بهداشت و مراکز و وارد کردن آن در بر نامه

4- جمع آوری اطلاعات تجهیزاتی از مراکز بهداشت شهرستان و خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی و وارد کردن آن در برنامه

5- اعلام موارد اشکال به استان

6- جمع آوری اطلاعات پرسنلی شبکه از کارگزینی و وارد کردن آن در برنامه

7- بازیابی اطلاعات DTARH بر روی IHNS با همکاری ستاد گسترش استان

8- تصحیح اطلاعات و به روز نمودن آن در برنامه IHNS

9- استفاده از IHNS در برنامه ریزی شهرستان

بهبود گزارش دهی برنامه نرم افزاری اطلاعات طرح گسترش مرکز بهداشت شهرستان خنج در سال 86

1- توجیه رئیس شبکه و رئیس مرکز بهداشت در زمینه گسترش اهمیت و برنامه IHNS و گزارش دهی به موقع

2- توجیه مسئولین واحدهای ستادی در زمینه گسترش شبکه و گزارش دهی به موقع

3- جلسه با مسئول کارگزینی و رئیس شبکه و امور مالی در زمینه برنامه IHNS و گزارش دهی به موقع

4- ارتباط با رئیس مرکز بهداشت در زمینه تغییرات طرح گسترش

5- وارد کردن به موقع اطلاعات پس از رسیدن اطلاعات از واحدهای تابعه

6- هماهنگی با مرکز استان در زمینه ارسال پشتیبان

نظارت بر درآمد مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنج در سال 86

1- جلسه رئیس شبکه و امور مالی در زمینه نظارت بر درآمد

2- انتخاب یک نفر به عنوان مسئول نظارت بر درآمد

3- جلسه با پزشکان خانواده و ماماها در زمینه درآمد

4- نظارت مسئول ستاد و امور مالی بر فعالیتها واحد نظارت بر درآمد

کاهش موارد مرگ و میر و بهبود وضعیت ثبت علل مرگ در شهرستان خنج در سال 86

1- جلسه هماهنگی با مسئول مرگ و میر بیمارستان

2- جلسه آموزشی با پزشکان بیمارستان با حضور مسئول مرگ و میر بیمارستان در زمینه ثبت مرگ

3- توزیع گواهی فوت در بیمارستان

4- جلسه آموزشی با پزشکان و مراکز در زمینه ثبت مرگ

5- جلسه آموزشی جهت بهورزان در زمینه ثبت مرگ

6- تکثیر و توزیع فرمهای مربوط به ثبت در خانه های بهداشت

7- شرکت در جلسه هماهنگی ثبت وقایع حیاتی در فرمانداری

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1387-11-14 12:57        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ