شرح وظايف كارشناس بهداشت روان شهرستان

 

1.  تدوين طرح جامع عملياتي به منظور برنامه ريزي و اجراي برنامه بهداشت روان در چهارچوب سيستم مراقبت هاي بهداشتي اوليه

2.     جلب مشاركت درون بخشي و برون بخشي به منظور فعال نمودن سيستم ارجاع فوري و غيرفوري

3.  تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشي جهت عموم مردم ، دانش آموزان ، خانواده ها ، بيماران تحت پوشش ، بهورزان ، كاردان ها و ساير نيروهاي بهداشتي

4.     فعال نمودن كميته بهداشت روان شهرستان و پيگيري برنامه ها و دستورالعمل هاي جديد

5.     آموزش و توجيه پزشكان و ساير پرسنل بهداشتي در خصوص نحوه اجراي برنامه

6.  بررسي و شناخت بيماري هاي رواني (اعم ازخفيف و شديد) ، صرعي ،عقب مانده ذهني ، و ساير اختلالات روان پزشكي   

7.     فعال نمودن برنامه مشاوره و درمان

8.  همكاري و مشاركت در اجراي برنامه هاي جديد اعم از پيشگيري از اعتياد و خودكشي و مهارت هاي زندگي ، فرزندپروري ، مداخلات رواني اجتماعي در بلايا و ...

9.     هماهنگي در جهت تهيه و تدارك اقلام اساسي داروهاي روانپزشكي قابل استفاده در برنامه

10.  جمع آوري ، كنترل ، تجزيه و تحليل و ارسال به موقع آمار و اطلاعات مربوط به پيگيري بيماري هاي رواني

11.  مشاركت در اجراي پروژه هاي تحقيقاتي كاربردي در نظام بهداشتي پس از تصويب و ابلاغ

12.  همراهي با تيم بازديد از مراكز بهداشتي درماني به منظور بررسي فعاليت ها

13.  پايش و ارزشيابي مداوم برنامه اجرايي شهرستان و تلاش در جهت رفع نارسايي ها و بهبود عملكرد

14.  گزارش ساليانه پيشرفت و عملكرد برنامه شهرستان به مركز استان

15.  اجراي برنامه هاي آموزشي جهت مداخله و پيشگيري از اعتياد در جمعيت هاي پرخطر

16.  جلب همكاري روانپزشك در شهرستان

17.  ارسال پسخوراند به سطوح پايين تر

18.  اجراي برنامه هاي فرهنگي ، آموزشي و تبليغاتي در مناسبت هاي مختلف مربوط به واحد

19.  تهيه متون آموزشي در حيطه مربوطه

20.  تهيه و استخراج شاخص هاي مربوط به واحد به تفكيك مراكز بهداشتي درماني

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-9-8 11:20        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ