مقدمه :
شبكه بهداشت و درمان شهرستان خنج شبكه اي نوپاست (شروع فعاليت از سال 1385) كه قبلاً به عنوان زير مجموعه اي از شبكه بهداشت و درمان شهرستان لار در حال فعاليت بوده است . واحد اداره امور آزمايشگاههاي شبكه خنج از اوايل تير ماه 86 فعاليت خود را بر پايه شرح وظايف و بر اساس اولويت آغاز نموده است .
شهرستان خنج داراي جمعيتي بالغ بر 52 هزار نفر است كه نيمي از آنها ساكن شهر خنج و نيم ديگر ساكن روستاهاي شهرستان مي باشند . در سطح شهرستان 3 آزمايشگاه فعال وجود دارد كه در بخش دولتي آزمايشگاه بيمارستان نبي اكرم (ص) (آزمايشگاه سطح 3) و آزمايشگاه مركز بهداشتي ـ درماني شماره يك (سطح5) و در بخش خصوصي يك آزمايشگاه (تشخيص طبي سطح 3) در حال فعاليت هستند .
شهرستان فاقد آزمايشگاه مركز بهداشت بوده و اساس كار و اولويت نخست واحد اداره امور آزمايشگاههاي شبكه خنج از شروع فعاليت ، پيگيري تصويب و ساخت اين آزمايشگاه بوده و بخش عمده اي از برنامه عملياتي اين واحد مربوط به توسعه فضاي فيزيكي آزمايشگاهي در اين بخش مي باشد .
معرفي آزمايشگاههاي تحت پوشش :
آزمايشگاه بيمارستان نبي اكرم (ص):
مساحت اين آزمايشگاه 180 متر مربع (80% فضاي استاندارد ) مي باشد . نزديك به 70%(هفتاد درصد ) آزمايشهاي قابل انجام در يك آزمايشگاه سطح سه در آن انجام مي شود . آزمايشهاي مربوطه به بيماران بستري و سر پايي در آن صورت مي گيرد . داراي سه نيروي فني آزمايشگاهي ( يك نفر كارشناس و دو نفر كاردان آزمايشگاه ، دو نفر رسمي و يك نفر پيماني ) و يك نفر متصدي پذيرش (ديپلم) است كه با حسن نظر و همكاري مسؤولين محترم اداره امور آزمايشگاههاي استان فارس ،3-1 نيروي طرحي يا پيام آور بطور متناوب در آزمايشگاه مشغول به كار مي گردند . هر چند اين تعداد پرسنل به هيچ عنوان پاسخگوي تعداد مراجعين به آزمايشگاه نيست . [ برآورد نيروي مورد نياز ، ارائه شده توسط اداره امور آزمايشگاههاي استان براي اين آزمايشگاه با توجه به تعداد مراجعين در سال 85 (قبل از اجراي طرح بيمه روستائيان و عشاير ) 9 نفر بوده است .]
اولويت برنامه عملياتي اين بخش ، حفظ تعداد پرسنل فني موجود و اجراي الزامات استاندارسازي آزمايشگاه در حد امكانات موجود مي باشد .
آزمايشگاه مركز بهداشت :
شهرستان خنج فاقد آزمايشگاه مركز بهداشت مي باشد . تنها آزمايشگاه بخش بهداشتي شهرستان ، آزمايشگاه مركز بهداشتي ـ درماني شماره يك خنج (آزمايشگاه سطح 5) مي باشد . مساحت اين آزمايشگاه 30 متر مربع (12% فضاي فيزيكي استاندارد يك آزمايشگاه مركز بهداشت ) بوده و تعداد محدودي آزمايش (41%) در آن انجام مي گيرد . داراي سه نيروي فني آزمايشگاهي[ دو نفر كارشناس آزمايشگاه و يك نفر تكنسين آزمايشگاه ، دو نفر رسمي و يك نفر پيماني] مي باشد . اين آزمايشگاه فاقد تجهيزات و فضاي فيزيكي مناسب جهت بخشهاي سل ،‌ كشت ، التورو ... بوده و با توجه به ضرورت و اهميت راه اندازي و تجهيز اين بخشها اولويت نخست برنامه عملياتي ،‌برنامه ريزي جهت فراهم نمودن فضاي فيزيكي و احداث ساختمان آزمايشگاه مركز بهداشت شهرستان و سپس تجهيز آن البته با حمايتهاي بيدريغ مسؤولين محترم استان مي باشد .
در حال حاضر ساختمان آزمایشگاه مرکز بهداشت شهرستان به همت خیر محترم جناب آقای زاهدیان ، مرحله سفت کاری را پشت سر گذاشته و امید است در آینده ای نزدیک به بهره برداری برسد .
آزمايشگاه بخش خصوصي :
آزمايشگاه تشخيص طبي دكتر زماني (آزمايشگاه سطح 3) از سال 1377 شروع به فعاليت نموده است . مساحت آزمايشگاه 260 متر مربع ( حد استاندارد فضاي فيزيكي ) بوده و 100% آزمايشهاي قابل انجام در يك آزمايشگاه تشخيص طبي سطح 3 در آن انجام مي گيرد .
 با توجه به كمبود امكانات آزمايشگاه بخش بهداشتي ،‌تعدادي از آزمايشهاي مربوطه از جمله سل ،‌ التور و تكميلي تالاسمي ، با هماهنگي مسؤولين محترم واحدهاي واگير و غير واگير شبكه خنج به اين آزمايشگاه ارجاع داده مي شود .
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-9-20 10:47        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ