طبقه اول ( هم کف): 

     واحد دبیرخانه و درآمد 
 نقلیه        
 رایانه  دارو  و غذا 
امور
آزمایشگاه ها
 کارگزینی نمازخانه  بایگانیامور  مالی بهداشت روان و روابط عمومی

شماره اتاق

    1   3  4      5          6     7     8   9     10                 11


طبقه دوم :


واحد


بهداشت
محیط

بهداشت
مدارس

بهداشت
خانواده

نظارت
 بر درمان و
 شکایات


کارپردازیتأسیساتستاد
 گسترش


ریاستحسابداری بهداشت
حرفه ای

بیماری های
غیر واگیر

بیماری های
واگیر   

شماره اتاق

21 22 24 25 27 14 15 16 17 18 19 20
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-3-11 11:52        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ